نمایشگاه محلات / شهريور 95
نمایشگاه تهران - تیرماه 95
نمایشگاه محلات / مهرماه 94
نمایشگاه تهران - تیرماه 94